Accepted Industry Papers

Paper ID Paper Title Authors
553 A Joint Framework for Explainable Recommendation with Knowledge Reasoning and Graph Representation Zhang, Luhao*; Fang, Ruiyu; Yang, Tianchi; Hu, Maodi; Shi, Chuan; Li, Tao; Wang, Dong
561 Beyond QA: ‘Heuristic QA’ Strategies in JIMI (Accept as Extended Abstract ) Song, Shuangyong*; Zou, Bo; Lin, Jianghua; Yu, Xiaoguang; He, Xiaodong
568 XDM: Improving Sequential Deep Matching with Unclicked User Behaviors for Recommender System Lv, Fuyu*; Li, Mengxue; Guo, Tonglei; Yu, Changlong; Sun, Fei; Jin, Taiwei; Ng, Wilfred
570 Modeling Long-Range Travelling Times with Big Railway Data Sun, Wenya*; Grubenman, Tobias; Cheng, Reynold; Kao, Ben; Ching, Wai-Ki
571 SQLG+: Efficient 𝑘-hop Query Processing on RDBMS (Accept with Short Presentation) Zeng, Li*; Zhou, Jinhua; Qin, Shijun; Cai, Haoran; Zhao, Rongqian; Chen, Xin
574 Long Short-Term Memory Neural Networks for Clogging Detection in the Submerged Entry Nozzle (Accept with Short Presentation) Diniz, Ana Paula Miranda*; Ciarelli, Patrick; Salles, Evandro ' O T ; Coco, Klaus Fabian
579 Multi-scale Time Based Stock Appreciation Ranking Prediction via Price Co-movement Discrimination Xu, Ruyao*; Cheng, Dawei; Chen, Cen; Luo, Siqiang; Luo, Yifeng; Qian, Weining
584 Mitigating Popularity Bias in Recommendation via Counterfactual Inference He, Ming*; Li, Changshu; Hu, Xinlei; Chen, Xin; Wang, Jiwen
591 RShield: A Refined Shield for Complex Multi-Step Attack Detection based on Temporal Graph Network (Accept with Short Presentation) Yang, Weiyong; Gao, Peng*; Huang, Hao; Wei, Xingshen; Liu, Wei; Zhu, Shishun; Luo, Wang
592 Inter-and-Intra Domain Attention Relational Inference for Cabinet Temperature Prediction in Data Center (Accept with Short Presentation) Shen, Fang*; Li, Zhan; Pan, Bing; Zhang, Ziwei; Wang, Xin; Wang, Jialong; Zhao, Wendy; Zhu, Wenwu
594 Efficient Dual-process Cognitive Recommender Balancing Accuracy and Diversity Gao, Yixu; Shao, Kun; Duan, Zhijian; Wei, Zhongyu*; Li, Dong; Wang, Bin; Zhao, Mengchen; Hao, Jianye
627 Query-Document Topic Mismatch Detection Chelaramani, Sahil; Chatterjee, Ankush; Damani, Sonam; Narahari, Kedhar Nath; Joshi, Meghana; Gupta, Manish*; Agrawal, Puneet
629 Learning and Fusing Multiple User Interest Representations for Sequential Recommendation (Accept with Short Presentation) He, Ming*; Han, Tianshuo; Ding, Tianyu