Accepted Demo Papers

Paper ID Paper Title Authors
598 An Interactive Data Imputation System Yangyang Wu; Xiaoye Miao*; Yuchen Peng; Lu Chen; Yunjun Gao; Jianwei Yin
599 FoodChain: A Food Delivery Platform Based on Blockchain for Keeping Data Privacy Rodrigo B Folha*; Valéria Times; Arthur Carvalho; André Araújo; Henrique Couto; Flaviano Viana
601 A scalable lightweight RDF knowledge retrieval system Yuming Lin*; Chuangxin Fang
603 CO-AutoML: An Optimizable Automated Machine Learning System Chunnan Wang; Hongzhi Wang*; Xu Bo; Xintong Song; Xiangyu Shi; Yuhao Bao
604 OIIKM: A System for Discovering Implied Knowledge from Spatial Datasets Using Ontology Long Wang*; Xuguang Bao; Liang Chang; Tianlong Gu
608 IDMBS: An Interactive System to Find Interesting Co-location Patterns Using SVM Yuxiang Zhang*; Xuguang Bao; Liang Chang; Tianlong Gu
609 A Secure Trajectory Similarity Search System Yiping Teng*; Fanyou Zhao; Jiayv Liu; Mengfan Zhang; Jihang Duan; Zhan Shi
612 Data-based Insights for the Masses: Scaling Natural Language Querying to Middleware Data Kausik Lakkaraju*; Vinamra Palaiya; Sai Teja Paladi; Chinmayi Appajigowda ; Biplav Srivastava; Lokesh Johri
615 Identifying relevant sentences for travel blogs from Wikipedia articles Arnav Kapoor*; Manish Gupta