Accepted Research Papers

Accepted Full Papers

Paper ID Paper Title Authors
6 Hierarchical Attention Factorization Machine for CTR Prediction Long, Lianjie; Yin, Dr.Yunfei; Huang, Faliang*
11 Cascade-Enhanced Graph Convolutional Network for Information Diffusion Prediction Wang, Ding*; Wei, Lingwei; Yuan, Chunyuan; Bao, Yinan; Zhou, Wei; Zhu, Xian; Hu, Songlin
12 MDKE: Multi-level Disentangled Knowledge-Based Embedding for Recommender Systems Zhou, Haolin; liu, qingmin; Gao, Xiaofeng*; Chen, Guihai
15 Diversify Search Results through Graph Attentive Document Interaction Xu, Xianghong; Ouyang, Kai; Zheng, Yin; Lu, Yanxiong; Zheng, Hai-Tao*; Kim, Hong-Gee
20 Approximate Continuous Top-K Queries Over Memory Limitation-based Streaming Data Zhu, Rui*; Meng, Liu; Wang, Bin; Yang, Xiaochun; Xiufeng, Xia
21 ADAPT: Adversarial Domain Adaptation with Purifier Training for Cross-domain Credit Risk Forecasting Zeng, Guanxiong*; Chi, Jianfeng; Ma, Rui; Feng, Jinghua; Ao, Xiang; Yang, Hao
22 Cross-Model Conjunctive Queries over Relation and Tree-structured Data Chen, Yuxing*; Uotila, Valter; Lu , Jiaheng ; Liu, Zhen Hua; Das, Souripriya
35 MCRF: Enhancing CTR Prediction Models via Multi-Channel Feature Refinement Framework Wang, Fangye*; Gu, Hansu; Li, Dongsheng; Lu, Tun; Zhang, Peng; Gu, Ning
44 Triple-as-Node Knowledge Graph and Its Embeddings Lv, Xin*; Shi, Jiaxin; Cao, Shulin; Hou, Lei; Li, Juanzi
51 CaSS: A Channel-aware Self-supervised Representation Learning Framework for Multivariate Time Series Classification Chen, Yijiang*; Zhou, Xiangdong; Xing, Zhen; Liu, Zhidan; Xu, Minyang
64 M^3-IB: A Memory-augment Multi-modal Information Bottleneck Model for Next-item Recommendation Du, Yingpeng*; Liu, Hongzhi; Wu, Zhonghai
65 Emotion-aware Multimodal Pre-training for Image-grounded Emotional Response Generation TIAN, ZHILIANG*; Wen, Zhihua; Wu, Zhenghao; SONG, YIPING; Tang, Jintao; Li, Dongsheng; Zhang, Nevin L
75 Fully Utilizing Neighbors for Session-based Recommendation with Graph Neural Networks Zhang, Xingyu*; Sha, Chaofeng
90 Information Networks based Multi-semantic Data Embedding for Entity Resolution Sun, Chenchen*; Shen, Derong; Nie, Tiezheng
98 On Glocal Explainability of Graph Neural Networks LV, Ge*; Chen, Lei ; Cao, Caleb Chen
99 Inter- and Intra-Domain Relation-aware Heterogeneous Graph Convolutional Networks for Cross-Domain Recommendation Wang, Ke; Zhu, Yanmin*; Liu, Haobing; Zang, Tianzi; Wang, Chunyang; Liu, Kuan
135 Temporal Knowledge Graph Entity Alignment via Representation Learning Song, Xiuting; Bai, Luyi*; Liu, Rongke; Zhang, Han
170 LeKAN: Extracting Long-tail Relations via Layer-Enhanced Knowledge-Aggregation Networks Liu, Xiaokai; Zhao, Feng*; Gui , Xiangyu; Jin, Hai
174 Similarity-Aware Collaborative Learning for Patient Outcome Predcition Yu, Fuqiang*; Cui, Lizhen; Cao, Yiming; Liu, Ning; Huang, Weiming; Xu, Yonghui
178 Leveraging Search History for Improving Person-Job Fit Hou, Yupeng*; Pan, Xingyu; Zhao, Wayne Xin; Bian, Shuqing; Song, Yang; Zhang, Tao; Wen, Ji-Rong
181 Improving Information Cascade Modeling by Social Topology and Dual Role User Dependency Liu, Baichuan*; Yang, Deqing; Wang, Yueyi; Shi, Yuchen
185 Semi-Supervised Graph Learning with Few Labeled Nodes Zhang, Cong; Wu, Bin; Bai, Ting*
194 Discovering Bursting Patterns over Streaming Graphs Zhang, Qianzhen*; Guo, Deke; Zhao, Xiang
200 JS-STDGN: A Spatial-Temporal Dynamic Graph Network using JS-Graph for Traffic Prediction Li, pengfei*; Fang, Junhua; Chao, Pingfu; Zhao, Pengpeng; Liu, An; Zhao, Lei
208 Human Mobility Identification by Deep Behavior Relevant Location Representation sun, tao*; Wang, Fei; Zhang, Zhao; Wu, Lin; xu, yongjun
223 Semantic-based Data Augmentation for Math Word Problems Li, Ailisi*; Liang, Jiaqing; Chen, Yunwen; Xiao, Yanghua
252 Heterogeneous Federated Learning via Grouped Sequential-to-Parallel Training Zeng, Shenglai; Li, Zonghang; Yu, Hongfang*; yihong, He; Xu , Zenglin ; Niyato, Dusit; Yu, Han
258 Enhancing Graph Convolution Network for Novel Recommendation Ma, Xuan; Qian, Tieyun*; Liang, Yile; Sun, Ke; Yun, Hang; Zhang, Mi
264 TRHyTE: Temporal Knowledge Graph Embedding based on Temporal-Relational Hyperplanes Yuan, Lin*; Li, Zhixu; Qu, JIanfeng; Zhang, Tingyi; Liu, An; Zhao, Lei; Chen, Zhigang
269 Empowering Transformer with Hybrid Matching Knowledge for Entity Matching Dou, Wenzhou*; Shen, Derong; Nie, Tiezheng; Kou, Yue; Sun, Chenchen; Yu, Ge
271 Tracking the Evolution: Discovering and Visualizing the Evolution of Literature Wu, Siyuan*; U, Leong Hou
277 Mining Negative Sequential Rules from Negative Sequential Patterns Sun, Chuanhou; Jiang, Xiaoqi; Dong, Xiangjun*; Xu, Tiantian; Zhao, Long; Li, Zhao; Zhao, Yuhai
287 CrossIndex: Memory-Friendly And Session-Aware Index for Supporting Crossfilter in Interactive Data Exploration Xia, Tianyu*; Zhang, Hanbing; Jing, Yinan; He, Zhenying; Zhang, Kai; Wang, X. Sean
294 Knowledge-Enhanced Multi-task Learning for Course Recommendation Ban, Qimin; Wu, Wen*; hu, wenxin; Lin, Hui; Zheng, Wei; He, Liang
300 Learning Social Influence from Network Structure for Recommender Systems Bai, Ting*; Huang, Yanlong; Wu, Bin
301 PMAR: Multi-Aspect Recommendation Based on Psychological Gap Shi, Liye; Wu, Wen*; Ji, Yu; Feng, Luping; He, Liang
310 HEM: A Hardware-aware Event Matching Algorithm for Content-based Pub/Sub Systems Shi, Wanghua; Qian, Shiyou*
311 When Multitask Learning Make a Difference: Spatio-temporal Joint Prediction for Cellular Trajectories Xu, Yuan*; Xu, Jiajie; Fang, Junhua; Liu, An; Zhao, Lei
312 Transportation-mode Aware Travel Time Estimation via Meta-learning Fan, Yu*; Xu, Jiajie; Zhou, Rui; Liu, Chengfei
323 Incorporating Commonsense Knowledge into Story Ending Generation via Heterogeneous Graph Networks Wang, Jiaan*; Zou, Beiqi; Li, Zhixu; Qu, JIanfeng; Zhao, Pengpeng; Liu, An; Zhao, Lei
327 GHStore: A High Performance Global Hash based Key Value Store li, jiaoyang; Yue, Yinliang*; Wang, Weiping
328 A Deep Reinforcement Learning Based Dynamic Pricing Algorithm in Ride-hailing Shi, Bing*; Cao, Zhi; Luo, Yikai
335 Peripheral Instance Augmentation for End-to-End Anomaly Detection using Weighted Adversarial Learning Zong, Weixian; Zhou, Fang*; Pavlovski, Martin; Qian, Weining
337 Temporal Network Embedding with Motif Structural Features zhi, qiao*; Li, Wei; Li, Yunchun
342 HieNet: Bidirectional Hierarchy Framework for Automating ICD Coding Wang, Shi; Tang, Daniel*; Zhang, Luchen
345 Poisoning Attacks on Fair Machine Learning Van, Minh-Hao; Du, Wei; Wu, Xintao*; Lu, Aidong
365 Learning Robust Representation through Graph Adversarial Contrastive Learning Guo, Jiayan*; Li, Shangyang; ZHAO, YUE; Zhang, Yan
380 Efficient Consensus Motif Discovery of All Lengths in Multiple Time Series Mingming, Zhang; Wang, Peng*; Wang, Wei
392 What Affects the Performance of Models? Sensitivity Analysis of Knowledge Graph Embedding Yang, Han*; Zhang, Leilei; Su, Fenglong; Pang, Jinhui
396 RotorcRaft: Scalable Follower-Driven Raft on RDMA Qi, Xuecheng*; Hu, Huiqi; Wei, Xing; Zhou, Aoying
398 Meta-path Enhanced Lightweight Graph Neural Network for Social Recommendation Miao, Hang*; Yang, Bo; Li, Anchen
400 Open-domain Dialogue Generation Grounded with Dynamic Multi-form Knowledge Fusion Xu, Feifei; Zhou, Shanlin*; Ma, Yunpu; Wang, Xinpeng; Zhang, Wenkai; Li, Zhisong
401 Intention Adaptive Graph Neural Network for Category-aware Session-based Recommendation Cui, Chuan*; Shen, Qi; Zhu, Shixuan; Pang, Yitong; Zhang, Yiming; Zhenwei, Dong; Wei, Zhihua
402 Multi-view Multi-behavior Contrastive Learning in Recommendation Wu, Yiqing*; Xie, Ruobing; Zhu, Yongchun; Ao, Xiang; Chen, Xin; Zhang, Xu; Zhuang, Fuzhen; Lin, Leyu; He, Qing
406 Joint Locality Preservation and Adaptive Combination for Graph Collaborative Filtering Guo, Zhiqiang; Wang, Chaoyang; Li, Zhi*; Li, Jianjun; Li, Guohui
416 KdTNet: Medical Image Report Generation via Knowledge-driven Transformer Cao, Yiming*; Cui, Lizhen; Yu, Fuqiang; Zhang, Lei; Li, Zhen; Liu, Ning; Xu, Yonghui
430 Gated Hypergraph Neural Network for Scene-aware Recommendation Yang, Tianchi*; Zhang, Luhao; Shi, Chuan; Yang, Cheng; Xu, Siyong; Fang, Ruiyu; Hu, Maodi; Liu, Huaijun; Li, Tao; Wang, Dong
445 Fake Restaurant Review Detection Using Deep Neural Networks with Hybrid Feature Fusion Method Jian, Yifei*; Chen, Xingshu; Wang, Haizhou
447 Hyperbolic Personalized Tag Recommendation Zhao, Weibin*; Zhang, Aoran; Shang, Lin; Yu, Yonghong; Zhang, Li; Wang, Can; Chen, Jiajun; Yin, Hongzhi
452 Diffusion-based Graph Contrastive Learning for Recommendation with Implicit Feedback zhang, lingzi*; Liu, Yong; Zhou, Xin; Miao, Chunyan; Wang, Guoxin; Tang, Haihong
455 Aligning Internal Regularity and External Influence of Multi-Granularity for Temporal Knowledge Graph Embedding Zhang, Tingyi*; Li, Zhixu; Wang, Jiaan; Qu, JIanfeng; Yuan, Lin; Liu, An; Zhao, Lei; Chen, Zhigang
459 LiteWSC: a Lightweight Framework for Web-Scale Spectral Clustering Yang, Geping*; Deng, Sucheng; Yang, Yiyang; Gong, Zhiguo; Chen, Xiang; Hao, Zhifeng
464 AdCSE: An Adversarial Method for Contrastive Learning of Sentence Embeddings Li, Renhao; Duan, Lei*; Xie, Guicai; Xiao, Shan; Jiang, Weipeng
469 Dual Confidence Learning Network for Open-World Time Series Classification Lv, Junwei*; He, Ying; Hu, Xuegang; Cai, Desheng; Chu, Yuqi; Hu, Jun
489 Hierarchical Bitmap Indexing for Range Queries on Multidimensional Arrays Krcal, Lubos*
502 HRG: A Hybrid Retrieval and Generation model in Multi-turn Dialogue Generation Zhao, Deji*; Liu, Xinyi; Ning, Bo; Liu, Chengfei
503 Efficient In-Memory Evaluation of Reachability Graph Pattern Queries on Data Graphs Wu, Xiaoying*; Theodoratos, Dimitri ; Skoutas, Dimitrios ; Lan, Michael
518 FalCon: A Faithful Contrastive Framework for Response Generation in TableQA Systems Fang, Shineng*; Chen, Jiangjie; Shen, Xinyao; Chen, Yunwen; Xiao, Yanghua
523 Revisiting Approximate Query Processing and Bootstrap Error Estimation on GPU Zhao, Hang*; Zhang, Hanbing; Jing, Yinan; Zhang, Kai; He, Zhenying; Wang, X. Sean
530 Port Container Throughput Prediction Based on Variational AutoEncoder Li, Jingze; Shi, ShengMin; Chen, Tongbing; Tian, Yu; Ding, Yihua; Xiao, Yiyong; Sun, Weiwei*
533 Membership Algorithm for Single-Occurrence Regular Expressions with Shuffle and Counting Wang, Xiaofan*
545 Efficient Matrix Computation for SGD-based Algorithms on Apache Spark Han, Baokun; Chen, Zihao; Xu, Chen*; Zhou, Aoying

Accepted Short Papers

Paper ID Paper Title Authors
2 Data Source Selection in Federated Learning: A Submodular Optimization Approach Zhang, Ruisheng; Wang, Yansheng; Zhou, Zimu; Ren, Ziyao; Tong, Yongxin*; Xu, Ke
7 Efficient Retrieval of Top-k Weighted Spatial Triangles Taniguchi, Ryosuke; Amagata, Daichi*; Hara, Takahiro
10 (p, n)-core: signed core decomposition in signed networks Kim, Junghoon*; Lim, Sungsu
13 Multi-Behavior Recommendation with Two-Level Graph Attentional Networks Wei, Yunhe; Ma, Huifang*; Wang, Yike; Li, Zhixin; Chang, Liang
14 Collaborative Filtering for Recommendation in Geometric Algebra Wu, Longcan*; Wang, Daling; Feng, Shi; Song, Kaisong; Zhang, Yifei; Yu, Ge
40 MetisRL: A Reinforcement Learning Approach for Dynamic Routing in Data Center Networks Gao, Yuanning; Gao, Xiaofeng*; Chen, Guihai
41 CLZT:A Contrastive Learning Based Framework for Zero-Shot Text Classification Li, Kun*; Lin, Meng; Li, Ruixuan; Hu, Songlin
47 DIOT: Detecting Implicit Obstacles from Trajectories Lei, Yifan; Huang, Qiang*; Kankanhalli, Mohan; Tung, Anthony
55 Improving Dynamic Graph Convolutional Network with Fine-Grained Attention Mechanism Wu, Bo*; Liang, Xun; Zheng, Xiangping; Guo, Yuhui; tang, hui
80 Tipster: A Topic-Guided Language Model for Topic-Aware Text Segmentation Gong, Zheng*; Tong, Shiwei; Wu, Han; Liu, Qi; Tao, Hanqing; Huang, Wei; Yu, Runlong
87 InDISP: An Interpretable Model for Dynamic Illness Severity Prediction Ma, Xinyu*; Wang, Meng; Liu, Xing; Yang, Yifan; Zheng, Yefeng; Wang, Sen
120 TROP: Task Ranking Optimization Problem on Crowdsourcing Service Platform Zhang, Jiale*; Lu, Haozhen; Gao, Xiaofeng; Song, Ailun; Chen, Guihai
122 SimEmotion: A Simple Knowledgeable Prompt Tuning Method for Image Emotion Classification Deng, Sinuo; Shi, Ge; Wu, Lifang*; lehao, xing; hu, wenjin; Zhang, Heng; xiang, ye
123 CollaborateCas: Popularity Prediction of Information Cascades based on Collaborative Graph Attention Networks Zhang, Xianren; Shang, Jiaxing*; Jia, Xueqi; Liu, Dajiang; Hao, Fei
128 Learning Evolving Concepts with Online Class Posterior Probability Shao, Junming; Wang, Kai; Lu, Jianyun; Qin, Zhili; Wangyang, Qiming; Yang, Qinli*
133 Graph Neural Networks with Dynamic and Static Representations for Social Recommendation Lin, Junfa*; Chen, Siyuan; Wang, Jiahai
150 Robust Dynamic Pricing in Online Markets with Reinforcement Learning Zhang, Bolei*; Xiao, Fu
155 Predicting Rumor Veracity on Social Media with Graph Structured Multi-task Learning Liu, yudong*; Yang, Xiaoyu; Zhang, Xi; Tang, Zhihao; Chen, Zongyi; Zheng, Liwen
157 Toward Paper Recommendation by Jointly Exploiting Diversity and Dynamics in Heterogeneous Information Networks wang, jie*; Zhou, Jingya; Wu, Zhen; Sun, Xigang
158 Knowing What I Don’t Know: A Generation Assisted Rejection Framework in Knowledge Base Question Answering Huang, Junyang; Lu, Xuantao; Liang, Jiaqing; Bao, Qiaoben; Huang, Chen; Xiao, Yanghua*; Liu, Bang; Chen, Yunwen
166 Enhancing Session-based Recommendation with Global Context Information and Knowledge Graph Zhang, Xiaohui; Ma, Huifang*; Gao, Zihao; Li, Zhixin; Chang, Liang
168 ExKGR: Explainable Multi-hop Reasoning for Evolving Knowledge Graph yan, cheng; Zhao, Feng*; Jin, Hai
179 Medical image fusion based on pixel-level nonlocal self-similarity prior and optimization Zhu, Rui; Li, Xiongfei; Wang, Yu; Zhang, Xiaoli*
187 Knowledge-enhanced Interactive Matching Network for Multi-turn Response Selection in Medical Dialogue Systems Zhu, Ying; Feng, Shi*; Wang, Daling; Zhang, Yifei; Donghong, Han
188 KAAS: A Keyword-Aware Attention Abstractive Summarization Model for Scientific Articles Li, shuaimin*; Xu, Jungang
196 E-commerce Knowledge Extraction via Multi-modal Machine Reading Comprehension Bai, Chaoyu*
197 Contrastive Disentangled Graph Convolutional Network for Weakly-supervised Node Classification Chu, Xiaokai*; Zhao, Jiashu; fan, xinxin; Yao, Di; zhu, zhihua; Yin, Dawei; Zou, Lixin; Bi, Jingping
198 PERM: Pre-training Question Embeddings via Relation Map for Improving Knowledge Tracing Wang, Wentao; Ma, Huifang*; Zhao, Yan; Yang, Fanyi; Chang, Liang
204 Parallel Pivoted Subgraph Filtering with Partial Coding Trees on GPU Wang, Yang; Li, Chuanwen*; Gu, Yu
228 GISDCN: A Graph-based Interpolation Sequential Recommender with Deformable Convolutional Network Zang, Yalei; Liu, Yi; Chen, Weitong; Li, Bohan*; Li, Aoran; Yue, Lin; Ma, Weihua
240 HATree: A Hotness-Aware Tree Index with In-Node Hotspot Cache for NVM/DRAM-Based Hybrid Memory Architecture Liu, Gaocong; Luo, Yongping; Jin, Peiquan*
243 Improving Core Path Reasoning for the Weakly Supervised Knowledge Base Question Answering Hu, Nan*; Bi, Sheng; Qi, Guilin; Wang, Meng; Hua, Yuncheng; Shen, Shirong
246 Multi-Memory enhanced Separation Network for Indoor Temperature Prediction Duan, Zhewen*; Yi, Xiuwen; Li, Peng; Qi, Dekang; Li, Yexin; Xu, Haoran; Huang, Yanyong; Zhang, Junbo; Zheng, Yu
248 An Interpretable Time Series Classification Approach Based on Feature Clustering Qiao, Fan*; Wang, Peng; Wang, Wei; Wang, Binjie
249 Generative Adversarial Imitation Learning to Search in Branch-and-Bound Algorithms Wang, Qi*
257 μ-join: Efficient Join with Versioned Dimension Tables Takata, Mika*; Goda, Kazuo ; Kitsuregawa, Masaru
261 A Novel Null-invariant Temporal Measure to Discover Partial Periodic Patterns in Non-uniform Temporal Databases RAGE, Uday Kiran*; Chhabra, Vipul; chennupati, Saideep; P, Krishna Reddy; Dao, Minh-Son; Zettsu, Koji
267 Exploring Sub-skeleton Trajectories for Interpretable Recognition of Sign Language Gudmundsson, Joachim; Pfeifer, John A; Seybold, Martin P*
268 A Three-Stage Curriculum Learning Framework with Hierarchical Label Smoothing for Fine-Grained Entity Typing Xu, Bo*; Zhang, Zhengqi; Sha, Chaofeng; Du, Ming; Song, Hui; Wang, Hongya
284 Bi-Level Selection via Meta Gradient for Graph-based Fraud Detection Dong, Linfeng*; Liu, Yang; Ao, Xiang; Chi, Jianfeng; Feng, Jinghua; Yang, Hao; He, Qing
290 A Trace Ratio Maximization Method for Parameter Free Multiple Kernel Clustering Chen, Yan*; Wang, Lei; Du, Liang; Duan, Lei
309 Attentive Spatial-Temporal Graph Convolutional Networks for Vehicle Fuel Consumption Prediction Wang, Fangjun; Peng, Zhaohui*; Wang, Senzhang; Li, Hao; Tan, Yashu; Xue, Liang; Wang, Yilin
317 Txchain: Scaling Sharded Decentralized Ledger via Chained Transaction Sequences Xu, Zheng*; Jiang, Rui; Zhang, Peng; Lu, Tun; Gu, Ning
332 Supervised Multi-view Latent Space Learning by Jointly Preserving Similarities across Views and Samples Li, Xiaoyang; Pavlovski, Martin; Zhou, Fang*; Dong, Qiwen; Qian, Weining; Obradovic, Zoran
344 Contrastive Learning for Insider Threat Detection M.S., Vinay; Yuan, Shuhan; Wu, Xintao*
348 PromptMNER: Prompt-based Entity-related Visual Clue Extraction and Integration for Multimodal Named Entity Recognition Wang, Xuwu*; Tian, Junfeng; GUI, Min; Li, Zhixu; Ye, Jiabo; Yan, Ming; Xiao, Yanghua
349 Utilizing Expert Knowledge and Contextual Information for Sample-limited Causal Graph Construction Wang, Xuwu*; Jiang, Xueyao; Jiang, Sihang; Li, Zhixu; Xiao, Yanghua
353 CSGNN: Improving Graph Neural Networks with Contrastive Semi-Supervised Learning Song, Yumeng*; Gu, Yu; Li, Xiaohua; Li, Chuanwen; Yu, Ge
354 Deep Graph Mutual Learning for Cross-domain Recommendation Wang, Yifan; Li, Yongkang; li, shuai; Song, Weiping; Fan, Jiangke; Gao, Shan; Ma, Ling; Cheng, Bing; Cai, Xunliang; Wang, Sheng; Zhang, Ming*
355 Metadata Privacy Preservation for Blockchain-based Healthcare Systems Liu, Lixin*; Li, Xinyu; Fan, Zhuoya; Au, Man Ho; Meng, Xiaofeng
356 IncreGNN: Incremental Graph Neural Network Learning by Considering Node and Parameter Importance Wei, Di; Gu, Yu; Song, Yumeng*; Song, Zhen; Li, Fangfang; Yu, Ge
359 Core Interests Focused Self-Attention for Sequential Recommendation Ai, Zhengyang*; Wang, Shupeng; Jia, Siyu; Guo, Shu
360 Counterfactual-guided and Curiosity-driven Multi-Hop Reasoning over Knowledge Graph Shi, Dan*; Yang, Bo; Li, Anchen
373 Market-aware Dynamic Person-Job Fit with Hierarchical Reinforcement Learning fu, bin*; Liu, Hongzhi; Zhao, Hui; Zhu, Yao; Song, Yang; Zhang, Tao; Wu, Zhonghai
384 Blockchain-Based Encrypted Image Storage and Search in Cloud Computing Li, Yingying*; Ma, Jianfeng; Miao, Yinbin; Liu, Ximeng; Jiang, Qi
385 MGIN: A Meta-Graph based Inference Network for Document-Level Relation Extraction Sun, Yan*; Xie, Xia; Jin, Hai; Ding, Xiaofeng
388 Visualizable or Non-visualizable? Exploring the Visualizability of Concepts in Multi-modal Knowledge Graph Jiang, Xueyao*; Li, Ailisi; Liang, Jiaqing; Liu, Bang; Xie, Rui; Wu, Wei; Li, Zhixu; Xiao, Yanghua
395 TaskSum: Task-Driven Extractive Text Summarization for Long News Documents Based on Reinforcement Learning Tang, Moming*; Cheng, Dawei; Luo, Yifeng; Chen, Cen; Qian, Weining; Liang, Yuqi
397 SAER: Sentiment-opinion Alignment Explainable Recommendation Zong, Xiaoning*; Liu, Yong; Xu, Yonghui; Zhang, Yixin; Shen, Zhiqi; Yang, Yonghua; Cui, Lizhen
403 Concurrent Transformer for Spatial-Temporal Graph Modeling Xie, Yi; Xiong, Yun*; Zhu, Yangyong; Yu, P.
414 CityCross: Transferring Attention-based Knowledge for Location-based Advertising Recommendation Qiu, Dazhuo; Wang, Yihao; Deng, Liwei; Zhao, Yan; Zheng, Kai*
418 A Two-phase Approach for Recognizing Tables with Complex Structures Li, Huichao; Zeng, Lingze; Zhang, Weiyu; Zhang, Jianing; Fan, Ju; Zhang, Meihui*
422 TEALED: A Multi-Step Workload Forecasting Approach Using Time-Sensitive EMD and Auto LSTM Encoder-Decoder Huang, Xiuqi; Cheng, Yunlong; Gao, Xiaofeng*; Chen, Guihai
423 Towards Personalized Review Generation with Gated Multi-source Fusion Network Liu, Hongtao*; Xu, Hongyan; Peng, Qiyao; Jiao, Pengfei; Wang, Wenjun
427 Representation Learning in Heterogeneous Information Networks Based on Hyper Adjacency Matrix Yang, Bin*; Wang, Yitong
437 Toward Auto-learning Hyperparameters for Deep Learning based Recommender Systems Sun, Bo; He, Yi; Shang, Mingsheng; Wu, Di*
453 GELibRec: Third-Party Libraries Recommendation Using Graph Neural Network Zou, Chengming*; Fan, Zhenfeng
463 Towards Semantic correspondence between Statistical Reasoning, OLAP and Association Rule Mining: Semantics and Pragmatics Sharma, Rahul*; Kaushik, Minakshi
467 A Dynamic Heterogeneous Graph Perception Network with Time-Based Mini-Batch for Information Diffusion Prediction Fan, Wei; Liu, Meng; Liu, Yong*
471 Zebra: An Efficient, RDMA-Enabled Distributed Persistent Memory File System Wang, Jingyu; Zheng, Shengan*; Lin, Ziyi; Chen, Yuting; Huang, Linpeng
494 Significant Engagement Community Search on Temporal Networks Yuan, Pingpeng; Zhang, Yifei; Lin, Longlong*; Jin, Hai
506 Definition-Augmented Jointly Training Framework for Intention Phrase Mining Ma, Denghao*; Chen, Yueguo; Wang, Changyu; PEI, HONGBIN; Zhai, Yitao; Zheng, Gang; Chen, Qi
510 Influence Computation for Indoor Spatial Objects Li, Yue; Yang, Shiyu*; Ma, Guojie
516 NavFPNet: A Unified Framework for Network Localization in GPS-free Navigation Scenarios ni, jiazhi j; zhang, xin; Jin, Beihong*; zhang, fusang; Qiang, Huang; Li, Xiang; Xiao, Ning; youchen, wang; Wang, Pengsen; Li, Xin; LIU, Chang
519 Modeling Uncertainty in Neural Relation Extraction Hong, Yu*; Xiao, Yanghua; Wang, Wei; Chen, Yunwen
532 Learning-based Optimization for Online Approximate Query Processing Bi, Wenyuan*; Zhang, Hanbing; Jing, Yinan; He, Zhenying; Zhang, Kai; Wang, X. Sean
536 BiGNN: A Bilateral-Branch Graph Neural Network to Solve Popularity Bias in Recommendation Kou, Yingshuai*; Gao, Neng; Zhang, Yifei; Tu, Chenyang; Ma, Cunqing